Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  1. Ustalanie kierunków działań w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych.
  2. Ocena całokształtu działalności w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz prowadzenie instruktażu w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka.
  3. Prowadzenie instruktażu metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej.
  4. Współudział w planowaniu i realizacji wszystkich form i metod wychowawczo-zdrowotnych.
  5. Realizowanie programów prozdrowotnych oraz koordynowanie tych działań.
  6. Współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
    WSSE w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.