Przejdź do treści

Odwołania i zażalenia

Odwołania i zażalenia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odwołanie/ zażalenie od decyzji/ postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie wnosi się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

Odwołanie od decyzji:
- wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;
- przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu;
- wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. (pkt. 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy).

Zażalenie na postanowienie:
- wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie;
- wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie, po otrzymaniu odwołania/ zażalenia od decyzji/ postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę:

- jeżeli odwołanie/ zażalenie wniosły wszystkie strony a odwołanie/ zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygnięcie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/ postanowienie. Od nowej decyzji/ postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/ zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (art. 132 k.p.a.);

- jeżeli jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Garwolinie przesyła odwołanie/ zażalenie wraz z aktami sprawy do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (art.133 k.p.a.).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.

Od decyzji/ postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Jeżeli pozwala na to ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od orzeczenia WSA, stronie przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.