Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, z późn. zm.) - art. 63
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ: imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,  adres wnoszącego.

UWAGA: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimowe - pozostawia się bez rozpoznania.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

- pisemnie;

- za pomocą poczty elektronicznej;

- za pomocą faksu;

- ustnie (osobiście lub telefonicznie) do protokołu;

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie należy potwierdzić drogą pisemną w ciągu 7 dni. Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie bez potwierdzenia pisemnego, traktowane będą jako anonimowe.

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW:

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie zgodnie z k.p.a. W przypadku, gdy załatwienie skargi/wniosku nie jest możliwe w ustawowym terminie, skarżącemu przekazywana jest informacja o przesunięciu terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. W razie potrzeby skarżący może być wezwany do przekazania dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach 14.00-15.30 oraz w środy w godzinach 8.00-11.00

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa