Przejdź do treści

System zarządzania

System zarządzania w odniesieniu do jakości

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie, w komórkach organizacyjnych prowadzących czynności inspekcyjne oraz w komórkach współpracujących wdrożony jest, w odniesieniu do jakości, system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Za utrzymanie odpowiedniego i aktualnego poziomu systemu zarządzania odpowiedzialny jest Główny specjalista ds. systemu jakości.

Za przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi procedurami kontroli odpowiedzialnych jest 5 Kierowników technicznych.

System zarządzania opisany jest w Księdze Systemu Zarządzania, która dostępna jest dla Klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydał i wdrożył Politykę Jakości.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Inspekcyjnej.

Cele jakościowe ustalane są co roku na przeglądzie zarządzania.


Wdrożonych jest 9 Procedur ogólnych, ujednoliconych dla całego woj. mazowieckiego:
- PON-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami,
- PON-02 Szkolenia,
- PON-03 Audit wewnętrzny,
- PON-04 Działania korygujące i zapobiegawcze,
- PON-05 Postępowanie z wyposażeniem,
- PON-06 Skargi i odwołania,
- PON-07 Zakupy,
- PON-08 Zachowanie poufności i bezstronności,
- PON-09 Przegląd zarządzania.

Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi, ujednoliconymi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej procedurami kontroli.

Przeprowadzane są planowane i udokumentowane audity wewnętrzne we wszystkich komórkach organizacyjnych wykonujących czynności inspekcyjne, jak również w komórkach współpracujących.

Przeprowadzane są planowane i udokumentowane obserwacje kontrolerów w terenie podczas sprawowania czynności inspekcyjnych, jako element weryfikacji systemu zarządzania, zapewniającego właściwy poziom sprawowania nadzoru bieżącego i zapobiegawczego, zgodnie z instrukcją ogólną ION-01 Obserwacja pracy inspektora.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli weryfikowane są przez Kierowników technicznych.

Wyposażenie wykorzystywane podczas wykonywania czynności inspekcyjnych i pobierania próbek jest nabywane, nadzorowane, obsługiwane, wycofywane, zgodnie z procedurami i instrukcjami technicznymi.

W przypadku, gdy w ramach czynności inspekcyjnych jest potrzeba wykonania badań laboratoryjnych, badania te są wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej akredytowanych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 / PN-EN ISO/IEC 17025:2017 (okres przejściowy do 30.11.2020 r.) / PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Gwarantowane jest Klientowi zachowanie poufności i bezstronności na każdym etapie przeprowadzanych czynności inspekcyjnych. Ryzyka dotyczące zachowania bezstronności identyfikowane, eliminowane/ minimalizowane są zgodnie z instrukcją ogólną ION-02 Zarządzanie ryzykiem związanym z bezstronnością.

Zgłaszane przez Klientów skargi, wnioski, odwołania, zażalenia, interwencje, przyjmowane są i rozpatrywane zgodnie z procedurą i aktualnymi przepisami. Badany jest także poziom satysfakcji Klientów za pomocą 
anonimowych ankiet.
Wszystkie ujawnione i potencjalne niezgodności, poddawane są analizie a następnie podejmowane są, zgodnie z procedurą, działania korygujące w celu zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu. Podejmowane są również działania zapobiegawcze w celu wyeliminowania potencjalnych przyczyn niezgodności lub innych niepożądanych sytuacji.

Systematycznie podnoszony jest poziom wiedzy personelu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie na szkoleniach systemowych i merytorycznych oraz poprzez samokształcenie.

System zarządzania jest poddawany przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni.