Przejdź do treści

Badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - badanie próbek wody na zlecenie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie przyjmuje zlecenia na pobór próbki wody i transport do laboratorium. Wykonywaniem analizy wody zajmuje się laboratorium PSSE w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08‑110 Siedlce (tel.: 25 644 20 40).

Zlecenie na pobór i transport oraz zlecenie na wykonanie badania laboratoryjnego wody można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie PSSE w Garwolinie (pok. 3), przesłać faxem na nr 25 684 35 95 lub mailem na adres psse.garwolin@pis.gov.pl

Druki zleceń dotyczące poboru wody dostępne są w siedzibie PSSE w Garwolinie lub na stronie internetowej www.garwolin.psse.waw.pl w zakładce Oddział Nadzoru – Sekcja Higieny Komunalnej - Pliki do pobrania. Przyjmujemy do realizacji tylko zlecenia wypełnione w całości.

UWAGAPSSE w Garwolinie nie odpowiada za wykonanie analizy, jedynie za pobór próbki i transport do laboratorium.

W celu zlecenia pobrania próbki wody należy:

1. Osobiście lub telefonicznie ustalić termin poboru próbki z pracownikiem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Garwolinie.

Woda pobierana jest tylko we wtorki i środy

2. Próbkobiorca w ustalonym dniu udaje się ze zleceniodawcą pobrać próbkę wody ze wskazanego punktu. Za przygotowanie wyznaczonego do poboru punktu odpowiada zleceniodawca tzn.: przepłukanie sieci wewnętrznej, usunięcie z kranu elementów ruchomych tj. sitka itp., umycie kranu ciepłą wodą z mydłem. Do badania pobierana jest woda zimna (poza badaniem na Legionella sp.).

3. Opłatę za pobór próbki i transport pobranej próbki do laboratorium należy wnieść w dniu pobrania próbki wody w kasie PSSE w Garwolinie, pok. 24 w godz. 8.00-14.00 lub przelewem na konto: NBP o/o Warszawa 41 1010 1010 0110 5122 3100 0000 po otrzymaniu faktury.

3. Analiza pobranej próbki wody przeprowadzona zostanie w Laboratorium PSSE w Siedlcach. Opłatę za wykonanie analizy zleconej próbki wody należy wnieść na konto PSSE w Siedlcach NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000 po otrzymaniu faktury w sposób określony przez zleceniodawcę w zleceniu (mail, poczta) lub uiścić osobiście w kasie PSSE w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08 110 Siedlce.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany sprawdzeniem jakości wody z prywatnej studni (indywidualne ujęcie wody), która nie będzie służyła do działalności handlowej lub publicznej może sam pobrać próbkę wody zgodnie z wytycznymi PSSE w Siedlcach i dostarczyć do siedziby PSSE w Garwolinie (po wcześniejszym pobraniu butelek). Wytyczne pobierania próbek wody do badań w laboratorium PSSE w Siedlcach dostępne są na stronie http://siedlce.psse.waw.pl/laboratorium/sekcja-badania-wody-i-gleby/pliki