Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

1) nadzór nad warunkami higieny środowiska bytowania człowieka z uwzględnieniem czystości powietrza atmosferycznego, stanu sanitarnego urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, urządzeń służących do zaopatrywania ludzi w wodę oraz zakładów pracy i transportu osobowego;
2) nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody;
3) prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
   a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
   b) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
   c) sporządzanie raportów i komunikatów,
   d) prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
   e) prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
4) wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania lub dystrybucji wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
5) nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
6) opracowywanie informacji i ocen dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
7) nadzór sanitarny nad pochówkiem zwłok i szczątków ludzkich, ich przewozem, a także ekshumacją i miejscami pochówku zmarłych.