Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Higieny Pracy

1) nadzór na warunkami higieny środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
2) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej dopuszczalnych norm;
3) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin przez przedsiębiorców, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne i ich mieszaniny;
4) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych  w środowisku pracy;
5) nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;
6) kontrola przestrzegania ustawy o produktach biobójczych;
7) nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3;
8) nadzór nad zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym;
9) nadzór nad warunkami pracy przy magazynowaniu, dystrybucji i stosowaniu środków ochrony roślin;
10) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie detergentów;
11) kontrola prowadzonych prac przy usuwaniu materiałów zawierających azbest.