Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Higieny Pracy

  1. Nadzór nad warunkami higieny środowiska pracy.
  2. Ocena narażenia zawodowego na stanowiskach pracy, a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania chorobom zawodowym.
  3. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej oraz dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi.
  4. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty obowiązków wynikających z ustaw: o substancjach i preparatach chemicznych, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o produktach biobójczych.
  5. Współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
    WSSE w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  6. Analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań laboratoryjnych oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych.
  7. Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.