Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

1) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych;
2 nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu  materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
3) nadzór nad warunkami produkcji i oznakowania kosmetyków, oraz posiadanej dokumentacji;
4) ocena sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
5) zatwierdzanie zakładów produkujących  i wprowadzających do obrotu żywność,  zakładów żywienia zbiorowego oraz firm transportujących żywność;
6) prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla powiatu garwolińskiego;
7) pobieranie do badań laboratoryjnych, w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu, próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, interpretacja wyników badań, ocena znakowania;
8) podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF);
9) podejmowanie działań w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
10) wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych dla importowanych lub eksportowanych partii towarów w ramach granicznej kontroli środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
11) współudział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach zbiorowych zatruć pokarmowych, w tym pobieranie prób do badań;
12) współpraca z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach posiadanych kompetencji i zawartych porozumień np. z Państwowym Lekarzem Weterynarii i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.