Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

1) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
3) wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz ewentualnie określenie zakresu raportu oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko;   
4) uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji;
5) kontrola zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach;
6) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz przebudowanych obiektów lub ich części;
7) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonych przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana prze Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.